GON begeleiding

Wat is G.on begeleiding?

G.on = geïntegreerd onderwijs

Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.

Leerlingen met een beperking die les volgen in het gewoon onderwijs, kunnen per week twee uur ondersteuning krijgen van een begeleider uit het buitengewoon onderwijs. Deze leerlingen krijgen hulp en begeleiding volgens hun specifieke onderwijsbehoeften.

Het geïntegreerd onderwijs (G.on) kan georganiseerd worden op het niveau van kleuter-, lager-, secundair- en  hoger onderwijs.

G.on biedt ondersteuning en begeleiding aan bij de integratie van de leerling in het gewoon onderwijs.

Momenteel is bij onze G.on dienst additionele hulp voorzien voor leerlingen met volgende problemen, waarvoor het CLB een attest kan opmaken:

  • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis.
  • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking.
  • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking.
  • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- en taalstoornis.
  • Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

 

Waaruit kan de hulp, ondersteuning en begeleiding bestaan?

–          Planning en organisatie van lessen, taken, toetsen en examens van de leerling.

–          Organisatie van de dagelijkse leerling- en/of klasgerichte werking.

–          Verduidelijking van de leerstof.

–          Het aanbieden van hulp- en compensatiemiddelen bij leer- en ontwikkelingsstoornissen.

–          Ondersteunen van de handelingsgerichte werking naar de leerling toe.

–          Hulp bieden volgens de individuele noden van de leerling, samenvloeiend in een klasgebeuren.

–          Werken aan functionele communicatie.

–          Ondersteunen van schrijfmotorische vaardigheden.

–          Uitvoeren van specifieke ritmische en motorische oefeningen.

–          Werken rond sociale vaardigheden.

–          Ondersteunen van sociaal-emotionele ontwikkeling.

–          Ondersteunen van het pedagogisch college.

–          Sensibiliseren van alle betrokkenen.

–          Het overzicht met de netwerking houden.

–          Regelmatig overleggen met ouders, leerkrachten, zorgteam en eventuele buitenschoolse therapeuten.

G.on begeleiding vanuit de heilpedagogie

‘Elk menselijk wezen komt als een volkomen unieke individualiteit op aarde.

Het kleedt zich wel in erfelijkheid en gegevens van tijdstip en omgeving, maar het blijft een absoluut uniek, geestelijk wezen dat met eigen intenties en met een karmisch pakket de aardse reis aanvaardt’. W.F.Veltman

Kinderen met een bijzondere vraag naar hulp bieden zich aan. Het is belangrijk dat zij mogen opgroeien in een klimaat waarin zij erkend worden en dat rekening houdt met hun bijzondere vraag. De heilpedagogie tracht de integratie te realiseren tussen zorg, opvoeden en behandelen. Omdat kleine kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden een zeer specifieke ontwikkeling doormaken, komt het er in de eerste plaats op aan hen te ontmoeten. De wil om de ander te ontmoeten is het uitgangspunt van het heilpedagogisch handelen.

 

Contact

Parcivalschool: 03/2302444

Directie: Tine Schurg

e-mail: tine.schurg@parcivalschool.be

Coördinatie:    Ingrid Van Looy: 0476/489060

Evelyn van Caster: 0497/480334

e-mail: gon.parcivalschool@gmail.com