Ondersteuningsnetwerk OKOplus

Met het onderwijsdecreet van juni 2017 werd het ondersteuningsmodel ingevoerd ter vervanging van de vroegere GON-begeleiding.

Dit ondersteuningsmodel voorziet onder meer in de mogelijkheid ondersteuningsnetwerken op te richten. In een ondersteuningsnetwerk staat de samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs centraal. Ook het CLB en pedagogische begeleidingsdiensten zijn partner in het ondersteuningsnetwerk.

 

In de schoot van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) werd afgesproken een eigen ondersteuningsnetwerk op te richten. Dit netwerk wil ook open staan voor andere scholen (ongeacht het net) waar dit de continuïteit van reeds lopende (vroegere GON) ondersteuning mogelijk maakt. Vandaar dat we kozen voor de naam OKOplus.

Het ondersteuningsmodel voorziet een andere regeling voor de ondersteuning van enerzijds leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor de types 2, 4, 6 en 7 (auditieve beperking), en anderzijds leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor de types basisaanbod, 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9.

De ondersteuning via OKOplus gaat steeds uit van de noden van de leerling. Maar de ondersteuningsactiviteiten kunnen ook de leraar- of het schoolteam helpen in het tegemoet komen aan deze noden door bijvoorbeeld in te zetten op het ontwikkelen van een passende methodische of organisatorische aanpak.

 

 

Voor meer info:

Parcivalschool: 03/2302444

Directie: Matthieu Roozen: matthieu.roozen@parcivalschool.be

Coördinatie:

Evelyn Van Caster: competentiebegeleiding@steinerscholen.be

Ingrid van Looy:  competentiebegeleiding@steinerscholen.be