auti – en leerlingbegeleiding, zorgteam en klassenraad

Auti- begeleiding:

Wij kiezen  voor een geïntegreerde auti-werking . De leerlingen zitten met verscheidene ontwikkelingsproblemen samen in leeftijdsklassen.  In de klassen heersen duidelijkheid en structuur. Daarnaast is er een ASS-begeleider die elke leerling extra individueel begeleidt.   Hij/zij ondersteunt  het leerkrachtenteam in hoe om te gaan met ASS, hoe de praktijklessen aan te passen,…

Leerlingbegeleiding:

De leerlingbegeleiding begeleidt de  leerling individueel, bouwt een vertrouwensrelatie op, ondersteunt leerkrachten, overlegt met ouders en externe instanties bij:

  • problemen tussen leerling leerkracht
  • gedragsproblemen
  • andere sociale – en emotionele problemen

Hij treedt op bij conflicten en begeleidt het herstel.

Zorgteam:

Wekelijks overleggen directie, CLB-medewerker, auti-begeleiding en therapeuten in verband met acute vragen en problemen van de leerlingen en zoeken ze samen naar oplossingen.

Ze werken samen een preventief beleid uit zodat iedere leerling zich goed kan voelen op onze school.

Klassenraad:

Regelmatig komen per klas leerkrachten bij elkaar om de begeleiding van de klas en de leerlingen indivueel uit te werken, te evalueren en bij te sturen.

Voor leerlingen met specifieke problemen ( ASS, ADHD, e.a.) wordt een  persoonlijk begeleidingsplan uitgewerkt. Dit wordt  met de ouders op oudercontact besproken.

 

Oudercontact:

Een 4-tal keer per jaar is er een oudercontact. Hier wordt het leerproces van de leerling besproken en geëvalueerd.  Op vraag van de ouders of de school kunnen extra gesprekken worden ingericht met bijvoorbeeld: CLB, directie, leerlingbegeleiding,…