schoolreglement BLO

Schoolreglement BLO 2018 – 2019

Parcivalschool

Steinerschool voor buitengewoon onderwijs v.z.w.

Lamorinièrestraat 77

2018  Antwerpen

T: 03/230 24 44 – parcivalschool@parcivalschool.be

Website: www.parcivalschool.be

 

 

 

Inhoud

 

Informatie aan de ouders                                                                                                     3

Contactgegevens van de school                                                                                                                    3

Organisatie van de school                                                                                                                               3

Samenwerking                                                                                                                                                   4

 

Pedagogisch project                                                                                                             6

Wat is een pedagogisch project?                                                                                                                   6

Eigen methodes en toch geen methodeschool                                                                                            6

Ons pedagogisch project                                                                                                                                 6

Visie op de mens en zijn ontwikkeling                                                                                                           7

Visie op het doel van opvoeding en onderwijs                                                                                            7

Geen confessionele school                                                                                                                             8

De klaspraktijk                                                                                                                                                   8

 

Schoolreglement                                                                                                                  9

Karakteristieken van de school                                                                                                                      9

Leefregels                                                                                                                                            9

Gedragsregels                                                                                                                                     9

Kledij                                                                                                                                                    10

Zorg voor gebouwen en materiaal                                                                                                  10

Huiswerk, vrijdagpost, agenda,…                                                                                                    10

Levensbeschouwing                                                                                                                          10

Verzekering                                                                                                                                         10

Schoolbenodigdheden                                                                                                                      10

Verkeersveiligheid                                                                                                                             10

Welzijnsbeleid                                                                                                                                    11

Schoolveranderingen tijdens het schooljaar                                                                                11

Sponsoring                                                                                                                                         11

Adresbestanden                                                                                                                                 11

Privacy                                                                                                                                                12

Communicatie en stappenplan bij vastgelopen communicatie                                                 12

Engagementsverklaring van de ouders                                                                                                         13

Oudercontact                                                                                                                                     13

Aanwezigheid op school                                                                                                                  13

Taalengagement                                                                                                                                 13

Inschrijvingen                                                                                                                                                    13

Procedure                                                                                                                                           13

Periode                                                                                                                                                13

Weigering                                                                                                                                            14

Klachtenprocedure                                                                                                                           14

Leerplicht                                                                                                                                            14

Organisatie van leerlingengroepen                                                                                                 14

Zittenblijven                                                                                                                                        14

Medicatie op school                                                                                                                         14

Afwezigheden                                                                                                                                                     14

Afwezigheid wegens ziekte                                                                                                              14

Andere afwezigheden                                                                                                                       15

Problematische afwezigheden                                                                                                         15

Schooluitstappen                                                                                                                                              15

Eendaagse uitstappen                                                                                                                      15

Meerdaagse uitstappen                                                                                                                   15

Rapporten en getuigschrift                                                                                                                              15

Rapport op het einde van het schooljaar                                                                                      15

Getuigschrift na zesde klas                                                                                                              15

Beroepsprocedure                                                                                                                            16

Inzagerecht van ouders                                                                                                                                   16

Onderwijs aan huis                                                                                                                                           16

Orde- en tuchtmaatregelen                                                                                                                             17

Ordemaatregelen                                                                                                                               17

Tuchtmaatregelen                                                                                                                              17

Beroepsprocedures                                                                                                                                          18

Tegen tuchtmaatregel tijdelijke uitsluiting                                                                                   18

Tegen tuchtmaatregel definitieve uitsluiting                                                                                18

 

Bijlages

Bijlage 1: Kalender                                                                                                                                                            19

Bijlage 2: Het VCLB                                                                                                                                                           23

Bijlage 3: Wettelijke bepalingen i.v.m. ziekte en afwezigheid                                                                                  25

Bijlage 4: Kostenplaatje                                                                                                                                                    27

Bijlage 5: Lijst vergoeding materiaal                                                                                                                              28

Bijlage 6: Engagementsverklaring                                                                                                                                   29

Bijlage 7: Privacyverklaring                                                                                                                                             30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie aan de ouders

 

Beste ouders/verzorgers,

In dit document is belangrijke organisatorische info over onze school en ook ons schoolreglement beschreven. Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op! We wensen u een prettig schooljaar toe!

Met vriendelijke groeten,

Teamleden BLO van de Parcivalschool

 

Contactgegevens van de school

 

 • Parcivalschool, Steinerschool voor buitengewoon onderwijs

Lamorinièrestraat 77

B – 2018 Antwerpen

Tel. 03/230 24 44

Email: parcivalschool@parcivalschool.be

Website: www.parcivalschool.be

U vindt ons ook op facebook

 

 

 

 

Organisatie van de school

 

 • Schooltijden

De schooluren zijn als volgt:

 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08u55 tot 15u15.
 • Op woensdag van 08u55 tot 12u35.

Op het einde van de schooldag worden er op de speelplaats verschillende rijen gevormd:

 • Een fietsrij voor de leerlingen die met de fiets naar huis gaan.
 • Een rij voor de leerlingen die zelfstandig naar huis gaan.
 • Een afhaalrij voor de leerlingen die bij de schoolpoort afgehaald worden.
 • Drie rijen voor de leerlingen die per bus naar huis gaan.

De leerlingen die naar de Nawacht gaan, blijven onder toezicht op de speelplaats tot de Nawacht aanvangt.

 

 • Schoolingang

De schoolingang bevindt zich in de Lamorinièrestraat, 75. Dit is de enige ingang voor de leerlingen.

Leerlingen die met de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de fietsenstalling.

Voor de veiligheid van onze kinderen wordt de schoolpoort tijdens de schooluren gesloten. U kan dan terecht op het secretariaat in de Lamorinièrestraat 77. In geen geval gaan bezoekers rechtstreeks naar een klas.

 

 • Voor- en naschoolse opvang

Er is betalende voorwacht van 07u30 tot 08u30. (zie ook bijlage 4: kostenplaatje)

Van 08u30 tot 08u55 is de voorwacht gratis.

Ouders die hun kind naar school brengen, zetten hun kind af voor de gele lijn en verlaten daarna de school.

Er is Nawacht voorzien op woensdagen tot 14u00, op andere dagen tot 18u00. Aan de ouders wordt hiervoor een bijdrage gevraagd. (zie bijlage 4: kostenplaatje).

Het kan gebeuren dat de schooluren afwijken. De schooltijdregeling voor deze dagen wordt u tijdig meegedeeld.

 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Voor alle kinderen jonger dan 12 jaar levert de school een fiscaal attest of attest belastingsvermindering kinderopvang voor betaalde opvangprestaties af. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.

 

 • Jaarkalender (zie bijlage 1)

 

 • Leerlingenvervoer

Voor BLO en BuSO wordt door de school een terugbetaling aangevraagd van de vervoerkosten van en naar de school.

De Dienst Leerlingenvervoer onderzoekt op basis van de leerlingenlijst of wij voor u de dichtstbijzijnde school zijn in het “vrij niet-confessioneel onderwijs”. Na goedkeuring door deze dienst wordt de toelage in 2 fasen aangevraagd:

in januari voor de periode september-december en eind juni voor de periode januari-juni. De toelage wordt circa 2 à 3 maanden later uitbetaald aan de betrokken ouders.

Daarnaast kunnen ouders ook kiezen voor busvervoer. Info over de aanvraagprocedure ontvangt u bij inschrijving.

 

Samenwerking

 

 • Inrichtende macht

De inrichtende macht van onze school, een Steinerschool voor buitengewoon onderwijs, is de VZW Parcivalschool.

Deze VZW stelt de leden van de Raad van Bestuur aan.

Op ons secretariaat kan u de statuten van de VZW en de samenstelling van de Raad van Bestuur opvragen.

 

 • Scholengemeenschap: de Parcivalschool maakt deel uit van de scholengemeenschap:

“ Steinerscholen Basisonderwijs “.

Federatie Steinerscholen Vlaanderen, Gitschotellei 188 B2, 2140 Borgerhout  03 213 23 33

 

Deze omvat alle Steinerscholen van Vlaanderen die basisonderwijs aanbieden.

Aalst                       Vrije R. Steinerschool Aalst, Michaëli, Affligemdreef 71, 9300 Aalst, 053 77 36 84 vrije.rudolfsteinerschool.aalst@skynet.be

 

Antwerpen            Rudolf Steinerschool Antwerpen, basisscholen, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen,

03 248 40 34 leerlingenbasis@steinerschoolantwerpen.be

 

Antwerpen            Parcivalschool voor buitengewoon onderwijs,

Lamorinièrestraat 77, 2018 Antwerpen, 03 230 24 44 parcivalschool@parcivalschool.be

 

Borgerhout           Vrije basisschool De Kleine Wereldburger, Generaal de Wetstraat 16, 2140 Borgerhout,

03 297 91 28 onthaal@dekleinewereldburger.be

 

Brasschaat            Vrije basisschool Yggdrasil, Zwemdoklei 3, 2930 Brasschaat, 03 665 41 90

directie@steinerschooldewingerd.be

Brugge                   Guido Gezelleschool, Astridlaan 86, 8310 Assebroek, 050 37 00 75

 

Brussel                   Rudolf Steinerschool, Sint Janskruidlaan 14, 1070 Anderlecht, 02 521 04 92

 

Geel                        Vrije basisschool Steinerschool Novalisschool, Larum 6A, 2440 Geel, 014 59 44 21

directie@steinerschoolnovalis.be

 

Gent                       Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen,

Kasteellaan 54, 9000 Gent, 09 235 28 00

info@steinerschoolgent.be

 

Gent                       Vrije Rudolf Steinerschool Gent, De Teunisbloem,

Elyzeese Velden 8, 9000 Gent, 09 234 39 08

steinerschooldeteunisbloem@gmail.com

 

Ieper                      Vrije basisschool Koningsdale, Rijselstraat 45, 8900 Ieper,

info@koningsdale.be 057 61 10 97

 

Leuven                   R. Steinerschool De Zonnewijzer, Privaatweg 7, 3018 Leuven (Wijgmaal), 016 20 29 54, directie.basis@steinerschoolleuven.be

 

Lier                         R. Steinerschool Lier, De Sterrendaalders, Mallekotstraat 43, 2500 Lier, 03 491 80 10

directie@steinerschoolkempen.be

 

Munte                    Vrije basisschool, Steinerschool Munte, Munteplein 5A, 9820 Merelbeke, 09 330 62 96

info@landelijke-steinerschool-munte.be  en directie@landelijke-steinerschool-munte.be

 

Ronse                     Steinerschool Ronse, Wolvenstraat 37 , 9600 Ronse,

info@steinerschoolronse.be   0486/534226

 

Tervuren               Vrije R. Steinerschool Tervuren, Kristoffelschool,

Pater Dupierreuxlaan 29 – 3080 Tervuren, 02 688 14 80

Turnhout               Vrije basisschool Steinerschool Michaël,

Hoveniersstraat +53, 2300 Turnhout, 014 42 37 82

secretariaat@steinerschoolturnhout.be

 

Wilrijk                    Steinerschool Lohrangrin, Park Hof van Mols, Boomsesteenweg 94, 2610 Wilrijk,

03 827 25 20 school@lohrangrin.be en floris.bekkers@lohrangrin.be

 

 • Schoolraad

De schoolraad van de Parcivalschool is het overlegorgaan waaraan ouders, leerkrachten en directies als vertegenwoordigers van de inrichtende macht deelnemen. De schoolraad komt minstens drie keer per schooljaar bij elkaar en geeft advies over o.a. de schoolkalender, het schoolreglement, de besteding van het lesurenpakket, verbetering van de gebouwen, facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen….

 

 • CLB

Onze school wordt begeleid door VCLB De Wissel Antwerpen – Campus Zuid, Leopoldlei 96, 2660 Hoboken, 03/2162938 (zie bijlage 2).

 

 

Pedagogisch Project

 

Als Steinerschool voor buitengewoon lager onderwijs hebben wij enigszins andere uitgangspunten en opvoedingsmethoden dan het reguliere onderwijs.

Ons pedagogisch project ontvangt u bij het inschrijvingspakket en is ook op te vragen bij het secretariaat.

Wat is een pedagogisch project?

Het pedagogisch project van een school is een Vlaamse onderwijsterm. Het schoolbestuur definieert met het pedagogisch project de visie op onderwijs en opvoeding die in de school wordt gevolgd. Het geeft dan ook informatie over de gebruikte pedagogische en onderwijskundige methodes. Het pedagogisch project verheldert het mens- en wereldbeeld waarop het onderwijs in een school is gestoeld. Wat is de visie in die schoolgemeenschap over de mens en de samenleving en hoe handelt zij ernaar?

Eigen methodes en toch geen methodeschool

In Vlaanderen worden Steinerscholen vaak beschouwd als methodescholen. Methodescholen bieden een specifieke didactische, maar vooral pedagogische onderwijsomgeving die verschillend is van de onderwijsleeromgeving in traditioneel onderwijs. In het algemeen kan men zeggen dat methodeonderwijs meer kindgericht werkt dan traditioneel onderwijs. Kindgericht onderwijs vertrekt van de kenmerken van kinderen en leerlingen, en bekijkt dan welke onderwijsleeromgeving het best aansluit bij de noden van de leerlingen. Het methodisch-didactische is niet het uitgangspunt van de Steinerpedagogie. De basis van de pedagogie is de antroposofie, een spiritueel inzicht in de aard van de mens en de wetmatigheden van zijn ontwikkeling. In de federatie van Steinerscholen, waartoe ook onze school behoort, is een basistekst ontstaan die het pedagogisch project beschrijft.

Ons pedagogisch project

U kunt de volledige tekst van ons Pedagogisch Project hier lezen. Daarin verneemt u o.a. meer over

 • onze visie op de mens en zijn ontwikkeling
 • onze visie op het doel van opvoeding en onderwijs
 • waarom we geen confessionele school zijn
 • hoe we de klaspraktijk vormgeven

Het pedagogisch project van een steinerschool basisonderwijs.

Het meest fundamentele uitgangspunt van de steinerscholen vinden we terug in hun visie op de mens en zijn ontwikkeling en hun visie op de zin en het doel van opvoeding en onderwijs.

Wie is de mens die wordt onderwezen of onderwijst en waarom en waartoe is er opvoeding en onderwijs? De klaspraktijk en de gebruikte methodes kunnen in principe op een dynamische, creatieve en persoonlijke wijze door de leraar ontwikkeld worden. Hierbij steunt de leraar op zijn inzicht in en engagement voor deze grondslagen. Natuurlijk zijn er tijdens de reeds meer dan tachtig jaar onderwijspraktijk in steinerscholen (wereldwijd) bepaalde werkvormen en inhouden ontstaan. Deze worden door de meeste leraren aangewend. Soms gaat het dan om de verder ontwikkelde werkvormen of inhouden die Rudolf Steiner in de beginjaren als schoolleider mee vorm gaf of als mogelijkheid aanreikte. Elke school maakt hierover ook schoolafspraken. De steinerscholen in Vlaanderen hebben dan weer een gezamenlijk leerplan. Deze werkvormen en inhouden op zich vormen echter niet de kern van het pedagogisch project.

Ze ontlenen hun belang en betekenis slechts aan de mate waarin ze op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van de fundamentele doelstelling van deze pedagogie: het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling tot vrije en (moreel) verantwoordelijke individuen, bekwaam en vaardig om de eigen idealen na te streven in een tijd die nog voor ons ligt. De inzichten van waaruit gewerkt wordt, kunnen niet omgezet worden in uit te voeren modellen of toe te passen systemen of methodes. Elke onderwijsdaad moet bemiddeld worden door de persoon en de gezindheid van de leraar. De term ‘methodeschool’ stelt de steinerscholen dan ook op een verkeerde wijze voor.

Visie op de mens en zijn ontwikkeling

 

1° In de mensvisie die aan de steinerpedagogie ten grondslag ligt, wordt het ‘ik’ van de mens erkend als een geestelijke realiteit. Dit ‘ik’ is een autonome (f)actor bij de menselijke ontwikkeling en dit gedurende de hele levensloop. Ook de leraar is in eerste instantie een mens in ontwikkeling. Het ‘ik’ van de mens kan niet herleid worden tot een – weliswaar voor iedereen unieke – combinatie van genetische factoren en sociale beïnvloeding. Het vandaag wijd verbreide mensbeeld ziet de mens in feite als het resultaat van twee ‘krachten’: de genetisch bepaalde ‘hardware’ die beschreven wordt met maatschappelijke ‘software’. In de steinerpedagogie worden de determinerende invloeden van erfelijkheid en maatschappij niet ontkend. Maar in de visie waarop de steinerpedagogie steunt, vervult het ‘ik’ als derde kracht een cruciale rol. Door dit ’ik’ heeft de mens de mogelijkheid boven zijn biologische en sociale bepaaldheden uit te stijgen en wordt vrijheid principieel mogelijk. Zonder deze vrijheid kan de mens geen betekenisvolle oordelen vormen over waarheid en moraliteit. Doel en zin

van opvoeding en onderwijs knopen hierbij aan.

 

2° Deze mensvisie steunt verder op het gegeven dat de ontwikkeling van de mens niet zonder meer rechtlijnig verloopt. In de loop van deze ontwikkeling zijn er scharnierpunten. Zo verandert de wijze waarop kinderen leren, de wijze waarop kinderen zich verhouden tot en betekenis geven aan hun omgeving, zichzelf en anderen op fundamentele wijze rond het 6de à 7de levensjaar, weerom rond de puberteit, enz. De opdracht van de leraar in de steinerschool is dan ook niet om de kinderen die vaardigheden en competenties bij te brengen die kunnen bijgebracht worden. Het gaat erom datgene te helpen ontwikkelen wat op een bepaalde leeftijd aan de orde is, gezien vanuit dit perspectief van ontwikkelingswetmatigheden. Aan de tendens om de politiek en economisch wenselijk of nuttig geachte vaardigheden zo vroeg mogelijk bij te brengen (‘leren participeren zoals volwassenen dat doen’, ‘ICT -vaardigheden’, ‘vervroegd formeel en cognitief leren’, ’nuttige competenties voor de

arbeidsmarkt’, …) willen steinerscholen niet toegeven. Dit zou immers getuigen van weinig inzicht in of respect voor het kind en zijn leeftijdseigen ontwikkeling. Steinerpedagogie is in eerste instantie een mens – en ontwikkelingsgeoriënteerde, geen (kennis) -maatschappijgeoriënteerde pedagogie. Dit neemt uiteraard niet weg dat steeds een evenwicht gezocht moet worden tussen het begeleiden van de ontplooiing van elk kind volgens zijn eigen aanleg en het bijbrengen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om in de samenleving van morgen een eigen weg te kunnen gaan. Deze aanpassing aan de concrete maatschappij (en tijdgeest) dient niet in de eerste plaats de belangen van deze maatschappij, maar die van het kind. De maatschappelijke realiteit wordt hiermee geenszins uit het oog verloren. Is een open samenleving niet het meest gebaat met intellectueel en moreel vrije mensen die zin hebben voor sociaal engagement en initiatief?

 

3° De mens is niet enkel een lichaam, maar ook een ziel en een geest. Hij ontwikkelt hierdoor een drievoudige verhouding tot de wereld. De ziel – die het denkvermogen, het gevoel en de wil omvat – neemt in de ontwikkeling en opvoeding een centrale plaats in. In veel hedendaagse onderwijskundige visies vormt de mens zijn verhouding tot de wereld, zichzelf en anderen vooral door middel van de opbouw van cognitieve structuren. Dit maakt dat de cognitieve ontwikkeling centraal komt te staan. De weliswaar groeiende aandacht voor het sociaal – emotionele en het motorisch – wilsmatige staat echter nog te vaak in functie van de cognitieve ontwikkeling. In de steinerscholen krijgt de cognitieve ontwikkeling uiteraard de nodige aandacht, maar de ontwikkeling van het gevoel en van de wil hebben een eigen, opzichzelfstaande betekenis. Cognitieve structuren alleen leiden immers niet tot een gezond levensgevoel, waarachtigheid, empathisch vermogen, enthousiasme, gevoel voor schoonheid, interesse in wereld en medemens, rechtvaardigheidsgevoel en evenmin tot motivatie, doorzettingsvermogen, idealisme, engagement, toewijding enz. De ontwikkeling van de cognitieve vermogens moet geschraagd worden door deze gevoels- en wilsmatige kwaliteiten. In elk gezond leerproces zijn deze drie aspecten steeds op innige wijze verbonden.

Het is deze eigen visie op de mens die de steinerscholen niet alleen noodzaakte tot het opmaken van een eigen leerplan (een subsidievoorwaarde), maar ook van eigen eindtermen.

 

Visie op het doel van opvoeding en onderwijs

 

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen inpassen; maar wel, wat is in aanleg in de mens aanwezig en wat kan in hem ontwikkeld worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie aan de maatschappij steeds nieuwe krachten aanreikt. Dan zal in de samenleving steeds datgene tot ontwikkeling kunnen komen, wat de er binnentredende generatie van mensen in zich draagt. Maar van de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden, wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil.” Op deze wijze formuleerde Rudolf Steiner zelf het doel van onderwijs. Niet de overdracht van wenselijk geachte kennis, vaardigheden, waarden, … staat centraal, wel de ontwikkeling van een zelfstandig oordeelsvermogen (met inbegrip van een waarderend vermogen). De optimale ontwikkeling van de mogelijkheden van het kind wordt beïnvloed door de wisselwerking – op het vlak van lichaam, ziel en geest – met de omgeving, maar vooral door de omgang met andere mensen, in de ontmoeting ‘van ziel tot ziel’.

 

Geen confessionele school

 

Morele en religieuze opvoeding nemen in de steinerscholen een belangrijke, geïntegreerde plaats in.

Het is evenwel niet de bedoeling de kinderen een of andere filosofische, morele of religieuze

overtuiging bij te brengen. In overeenstemming met haar uitgangspunten wil de steinerpedagogie de kinderen in staat stellen in vrijheid een eigen overtuiging te ontwikkelen. De school richt zich tot alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond (of die van hun ouders). De hierboven kort geschetste visie op de mens, situeert zich uiteraard binnen een bredere levensbeschouwing. Deze levensbeschouwing heeft een ‘algemeen christelijk’ te noemen dimensie, zij het onafhankelijk van elke godsdienst, leerstelling of institutie. Het aanwenden van aan het christendom ontleende religieuze beelden (bv. het kerstverhaal, Michaël, …) in de opvoeding is niet gericht op het bijbrengen van een of andere overtuiging, maar op het ontwikkelen van het religieuze vermogen.

De steinerscholen worden door de overheid ingedeeld bij de vrije, niet-confessionele scholen.

 

De klaspraktijk

 

Zoals reeds aangegeven, krijgt de klaspraktijk in belangrijke mate vorm door de leraar, in

wisselwerking met de leerlingen. Aan de optimale ontwikkeling van de mogelijkheden van elk kind kan een leraar maar werken indien hij of zij niet in de eerste plaats een uitvoerder moet zijn van vaste en algemene richtlijnen, doelstellingen, methodes. Rekening houden met en tegemoet komen aan de noden van elk kind, vraagt een voldoende mate van autonomie en pedagogische vrijheid. Van een leraar mag natuurlijk wel verwacht worden dat hij of zij zich – achteraf – kan verantwoorden hoe deze pedagogische vrijheid werd ingevuld. Deze pedagogische vrijheid verhindert niet dat er een gezamenlijk pedagogisch beleid gevoerd wordt waarbij voor iedereen geldende keuzes en afspraken gemaakt worden.

In de kleuterschool wordt doorgaans gewerkt met leeftijdgemengde klasgroepen. Kleuters blijven in principe hun hele kleutertijd bij dezelfde kleuteronderwijzer(es). Het ontwikkelingsprincipe is de nabootsing. Ritme, herhaling en gewoontevorming zijn belangrijke pedagogische middelen in de kleuterklas. Het fantasierijke spel en het zintuiglijk beleven van zichzelf en de wereld, zijn de belangrijkste en voor deze leeftijd meest geëigende leervormen. Het voorgestructureerde, niet –spontane leren wordt vermeden.

 

In de lagere school wordt gewerkt met leeftijdshomogene groepen. Toch kan er niet gesproken worden van een leerstofjaarklassensysteem. Doordat de leraar gedurende meerdere jaren bij eenzelfde klasgroep blijft, kan bij het verwerven van de leerstof in de tijd gedifferentieerd worden (sommige kinderen leren bv. lezen in de eerste klas, andere aan het einde van de tweede klas).

Het onderwijs in de lagere school is niet gericht op een wetenschappelijke verklaring der dingen ‘op kindermaat’. Het begrijpen van de wereld gebeurt op die leeftijd niet door middel van abstracte begrippen, maar door levende beelden. Een kunstzinnige aanpak spreekt niet alleen het verstand aan, maar ook het gevoel en de wil. De verhouding tot de wereld is op deze leeftijd nog sterk gevoelsgebonden. Een goede leraar wordt door het kind als autoriteit ervaren. Dit zet aan tot navolging.

Het steeds breder wordend aanbod van vakken volgt de ontwikkeling van het kind.

De overgang van de kleuterschool naar de lagere school valt niet noodzakelijk samen met het

leerplichtig worden van de kinderen. Slechts wanneer vastgesteld wordt dat het kind in zijn sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling ‘klaar’ is voor het schoolse leren, wordt de overstap gemaakt. Er vindt bij de zesjarigen een uitgebreid schoolrijpheidsonderzoek plaats, in samenwerking met het CLB.

 

 

 

 

 

 

Het Schoolreglement

 

In het schoolreglement vindt u de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad, waar ouders vertegenwoordigd zijn. Als ouder ondertekent u het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, legt zij dit opnieuw ter ondertekening voor.

 

Karakteristieken van de school

 

Leefregels

Onze school is in de eerste plaats een gemeenschap waar mensen zich ontwikkelen. Er wordt samengewerkt in een open klimaat, waarbij alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dat kan slechts in een sfeer van respect voor elkaar. Beleefdheid en hoffelijkheid zijn dan ook een opdracht voor iedereen, zowel ten aanzien van medeleerlingen, leraren, medewerkers van de school en ouders als ten aanzien van derden. Zaken zoals kloppen voor het binnengaan, volwassenen voorrang geven, deuren open houden, etc. proberen we in de praktijk echt vorm te geven.

 

Gedragsregels

 • De leerlingen komen binnen en verlaten de school via de schoolpoort in de Lamorinièrestraat 75.
 • Boekentassen worden in het rek geplaatst.
 • De leerlingen zijn tijdig aanwezig en worden tijdig terug afgehaald. Ook voor de nawacht vragen wij u om uw kind ten laatste om 18u00 af te halen.
 • Tijdens de schooluren mogen de leerlingen de school niet verlaten. Tenzij hierover afspraken met de directie gemaakt werden.
 • De leerlingen brengen zelf eten en drinken (water of thee) mee. Iets lekkers voor na de boterhammen bv. fruit of een koekje mag, chocolade of snoep zijn niet toegelaten.
 • We rekenen op de medewerking van de ouders om geen blikjes, frisdranken, koffie of cafeïne houdende dranken mee te geven. Als het eten vergeten wordt, mogen de leerlingen de school niet verlaten.
 • De school is een rookvrije ruimte, er wordt door niemand gerookt.
 • De leerlingen spelen niet in de toiletten.
 • De leerlingen mogen in de middagpauze voetballen op de speelplaats (kant Van Diepenbeeckstraat).
 • De leerlingen gedragen zich beleefd ten overstaan van het personeel en de andere leerlingen. Pesten, schelden, racistische uitspraken e.d. zijn verboden.
 • We gaan op een respectvolle en vriendelijke manier met elkaar om. Agressief gedrag, zowel verbaal als fysiek, dulden wij niet op onze school. Dit gedrag zal steeds gesanctioneerd worden.
 • Wapendracht is bij wet verboden. Wanneer wapenbezit wordt vastgesteld, zullen de bevoegde autoriteiten hiervan steeds op de hoogte worden gebracht.
 • Speelgoed en geld blijven liefst thuis, zo voorkomen we verdriet om verlies.
 • Radio, cassette, compact disc, computerspelletjes, GSM, fototoestellen,…. worden niet in de school gebruikt. Indien leerlingen deze toch gebruiken op school zullen ze in beslag genomen worden:  teruggave gebeurt de eerste keer ‘s avonds, de tweede keer op het einde van de week en de derde keer op het einde van het schooljaar.
 • Leerlingen die een GSM bezitten en deze bij zich hebben voorzien hun toestelletje van een etiket met hun naam erop en geven deze ’s ochtends af aan de speelwachter bij de poort. Na de lessen worden de toestellen terug bezorgd aan de leerlingen. Wie in de Nawacht blijft, kan de gsm bij de Nawacht afhalen wanneer hij/zij wordt opgehaald.
 • Fietsers zorgen ervoor dat hun fiets voldoet aan de wettelijke voorschriften en zetten hem op slot in de fietsenstalling.
 • Klaslokalen, gangen en speelplaats worden door de leerlingen mee in orde gehouden.
 • Schade aangericht door wangedrag of vandalisme moet hersteld en/of vergoed worden door de ouders.
 • De leerlingen mogen zonder toestemming van de klasleerkracht niet alleen in de klaslokalen achterblijven.
 • Als er lessen gemist worden door nalatigheid moeten deze worden ingehaald, ofwel door nablijven ofwel door extra pedagogische taken.
 • Indien er zich moeilijkheden voordoen op de weg van en naar school worden deze besproken met de ouders. De school is hiervoor niet verantwoordelijk.
 • Ingeval er luizen ontdekt worden, moet de leerling dezelfde dag nog worden behandeld.

 

Kledij

Leerlingen dragen verzorgde en aangepaste kledij. Petten en andere niet religieus gebonden hoofddeksels mogen tijdens de lessen niet gedragen worden.

 

Zorg voor gebouwen en materiaal

Respect voor de schoolgebouwen en het materiaal is vanzelfsprekend. Iedereen houdt de gebouwen ordelijk en beschadigt niets. Afval proberen we eerst en vooral te vermijden door duurzame materialen te gebruiken. Het niet te vermijden afval hoort in de juiste vuilnisbak.

Uiteraard brengt iedereen ook respect op voor alle materialen, zowel van onszelf als van anderen. Daarom laat niemand iets rondslingeren, anders geraken dingen verloren of beschadigd. We nemen of gebruiken nooit iets zonder toestemming van de eigenaar.

 

In de klassen is er een beurtrol voor de taken die de leerlingen zelf kunnen uitvoeren (bord schoonmaken, planten water geven, vloer vegen….). De klassen worden steeds verzorgd achtergelaten.

Op de speelplaats mag niet in de omheinde aanplantingen gespeeld worden. Indien door wangedrag of vandalisme vernielingen worden aangebracht aan schoolgebouwen of schoolmateriaal moeten deze hersteld worden en door de ouders vergoed worden.

In verband met de kosteloosheid van het onderwijs bieden we de leerlingen materiaal aan om te gebruiken, hetzij in de klas, hetzij thuis. Indien dit materiaal verloren gaat of beschadigd aan de school wordt terugbezorgd, dient dit door de ouders vergoed te worden. (zie bijlage 5: kosten beschadigd materiaal, deze lijst is niet volledig…)

 

Huiswerk, vrijdagpost, agenda, heen-en weerschriftje…

Huiswerk: bij het aanbieden van huiswerk willen wij tegemoet komen aan de specifieke ontwikkelingsvraag die het kind ons stelt.  De klasleerkracht zal op de klasavond duidelijk maken hoe zij/hij met huiswerk wil omgaan voor haar/zijn klasgroep.  Eventueel zal zij/hij een aangepaste vorm van huiswerk voor uw kind met u bespreken.

Vrijdagpost: berichten, mededelingen en praktische punten die bestemd zijn voor ouders worden vermeld in de vrijdagpost. Deze wordt op vrijdag met de leerlingen meegegeven. Aan de ouders vragen wij deze berichten bij hun kinderen op te vragen. Op het secretariaat kan u vragen om deze vrijdagpost digitaal te ontvangen.

Wij vragen aan de ouders om dagelijks de agenda en/of het heen- en weerschriftje na te kijken én te handtekenen wanneer er een nota in staat.

 

Levensbeschouwing

Als levensbeschouwelijk vak bieden wij op onze school cultuurbeschouwing aan.

 

Verzekering

Ongevallen die op school of op de weg van of naar school gebeuren en ongevallen tijdens een- of meerdaagse schooluitstappen vallen binnen de schoolverzekering.

De schoolpolis dekt lichamelijke ongevallen en in beperkte mate materiële schade.

De school zorgt voor de verzekeringsdocumenten. Deze moeten door de behandelende arts ondertekend worden.

 

Schoolbenodigdheden

De leerlingen hebben steeds hun schoolagenda of hun heen-en-weer schriftje bij zich. Taken, lessen en mededelingen voor de ouders worden erin genoteerd. De betrokken leerkrachten delen aan de leerlingen mee wat ze nodig hebben voor de verschillende vakken.

Turn- en zwemgerief is steeds getekend en wordt in een sporttas bewaard.

 

Verkeersveiligheid

De leerlingen worden tijdens de schooluren steeds begeleid, zowel binnen als buiten de school. Dit geldt niet voor de verplaatsing van en naar school, deze valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

De uitrusting van de fiets dient in regel te zijn met de wettelijke voorschriften.

Welzijnsbeleid

 • Werkgroep preventie

Binnen onze school is een werkgroep preventie actief. Deze houdt toezicht op de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en het personeel.

Deze werkgroep vergadert minstens éénmaal per trimester. De voorzitter is de directeur van het Buso, Alwina Janssens. Christel Van Den Broeck is de preventie-adviseur. Tot hun takenpakket behoren onder meer het op punt houden van het evacuatieplan en het opstellen van een globaal preventieplan en een jaaractieplan.

Het is vanzelfsprekend dat veiligheid slechts gegarandeerd kan worden indien iedereen de ernst hiervan inziet en dus meewerkt aan het veiligheidsproject.

 • Vertrouwenspersoon

Bij pesten en ongewenst seksueel gedrag tussen leerlingen onderling of van een leerkracht naar een leerling toe kan men zich wenden tot het CLB.

Bij pesten en ongewenst seksueel gedrag van leerlingen naar leerkrachten of directie toe wendt men zich in de eerste plaats tot de vertrouwenspersonen van de school, Ilse Cantens en Claire De Block. Deze zal de betrokken partijen horen, de klacht informeel behandelen en door bemiddeling trachten tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Indien de bemiddeling geen oplossing biedt zal de klacht  formeel ingediend worden bij externe preventie-adviseurs. U kunt zich in dat geval wenden tot Trui Verhasselt, preventieadviseur psychosociale aspecten van Idewe Antwerpen (trui.verhasselt@idewe.be) van de preventiedienst IDEWE, Entrepotkaai 15, 2000 Antwerpen, tel. 03/218.83.83.

 

Schoolveranderingen tijdens het schooljaar

Van school veranderen tijdens het schooljaar is ongetwijfeld nadelig voor de kinderen. Het zijn de ouders die de beslissing nemen om hun kind van school te veranderen. Zij worden geacht de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen zodat attesten en verslagen aan de volgende school kunnen bezorgd worden.

Wanneer een leerling van school verandert, dragen de betrokken scholen de leerlingengegevens over onder volgende gezamenlijke voorwaarden:

 • De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-specifieke-onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft, de leerling zelf dus.
 • Ouders kunnen, op hun verzoek, deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, tenzij de wetgeving de overdracht van de gegevens tussen scholen verplicht. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
 • Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn nooit overdraagbaar tussen scholen.
 • Een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB, in het kader van het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, dient verplicht te worden overgedragen door de oude school aan de nieuwe school. Tevens zal het CLB dat verbonden was aan de oude school een verslag of een gemotiveerd verslag verplicht overdragen aan het CLB dat verbonden is met de nieuwe school. In het belang van de optimale leerlingenbegeleiding en de organisatie van de school, kunnen ouders zich tegen deze overdrachten niet verzetten.

 

Sponsoring

Sponsoring (als niet-belangeloze financiële of materiële ondersteuning van de school in ruil voor (im)materiële of commerciële voordelen) kan enkel mits vrijwaring van het pedagogisch project en het absolute behoud van de integriteit en de onafhankelijkheid van de school. De raad van bestuur bepaalt in nauwe samenspraak met de directie de opportuniteit en de uitvoeringsmodaliteiten van elk sponsoringsvoorstel.

 

Adresbestanden

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (privacy) stelt dat een school alleen adressen van leerlingen mag doorgeven als hiervoor de toestemming van de ouders bestaat. Adressenlijsten dienen enkel voor intern gebruik.

Om deze adresgegevens up-to-date te houden kunnen de ouders steeds inzage vragen in de gegevens die opgeslagen werden. De school vraagt aan de ouders om elke wijziging onmiddellijk aan de klasleerkracht of aan het secretariaat te melden.

 

Privacy

Naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving vindt u in bijlage 7 onze privacyverklaring. Deze kan u ook terugvinden op onze website: www.parcivalschool.be

Samen met dit schoolreglement ontvang u een kaartje om al dan niet toestemming te geven voor het maken en gebruiken van foto’s en het verwerken van foto’s.

Indien u vragen heeft kan u zich steeds wenden tot Alwina Janssens, via privacy@parcivalschool.be

 

Communicatie en stappenplan bij vastgelopen communicatie

Onze school vindt het heel belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. Wij doen dit vanaf het moment dat zij hun kind aanmelden. Wij blijven de ouders uiteraard goed informeren als het kind effectief start op onze school en verder tijdens de hele verdere periode dat het kind bij ons school loopt.

Onze school streeft eveneens naar het maken van duidelijke afspraken.

Wij ervaren directe communicatie, in de vorm van individuele en persoonlijke gesprekken, als een wezenlijk deel van de samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders en kinderen. Een kind voelt zich pas veilig als het aandacht en zorg voelt van ouders en leerkrachten. Kinderen ervaren de relatie tussen hun ouders en de school als een brug. De beide pijlers van de brug zijn, elk op hun manier, verantwoordelijk voor de stevigheid van de brug en moeten ervoor zorgen dat kinderen met vertrouwen heen en weer kunnen tussen thuis en school. Onze school vindt het daarom heel belangrijk dat zowel de leerkrachten als de ouders snel met elkaar contact opnemen als zij zich over iets zorgen maken. Straalt het kind te weinig enthousiasme uit voor het schoolse gebeuren? Loopt het kind er altijd vermoeid en/of lusteloos bij? Heeft het te veel klachten over de leerstof? Direct en snel overleg tussen de leerkracht en de ouders is in deze en soortgelijke situaties voor het kind heel belangrijk.

Wanneer de communicatie tussen de leerkracht en de ouders vast loopt, is het van belang dat zowel de leerkracht als de ouders duidelijk weten welke stappen er kunnen/moeten gezet worden om tot een oplossing te komen.  Ons stappenplan bij vastgelopen communicatie:

 1. De betrokken partijen proberen in een persoonlijk en individueel gesprek de communicatie weer op gang te krijgen.
 2. Als dit niet lukt, wordt de directie van het Blo bij het gesprek betrokken. Deze zal op een objectieve manier de standpunten van beide partijen in kaart proberen te brengen en zal trachten de kink in de kabel op te sporen. Vanuit zijn/haar objectieve visie op de situatie zal hij/zij tips en advies geven om tot een oplossing van het probleem te komen.
 3. Als deze partijen er niet uitraken, kan de directie van het BuSo, Alwina Janssens, of de algemene directeur, Hilde Verhaert, bij de bemiddeling betrokken worden.
 4. Indien zelfs met tussenkomst van de beide directies geen oplossing bereikt werd, kunnen ouders het schoolbestuur inschakelen. Zij bellen of mailen met de voorzitter van het schoolbestuur die het probleem op zijn beurt zal voorleggen aan het voltallige schoolbestuur. Na overleg binnen het schoolbestuur kan besloten worden dat het nuttig zou zijn de vorige stappen te herhalen, of dat het nodig is de klachtenprocedure (zie stap 5 hieronder) op te starten.
 5. De betrokken partijen zoeken een vertrouwenspersoon binnen de schoolgemeenschap, om zo het draagvlak voor het gesprek en de objectiviteit ervan te vergroten. Deze vertrouwenspersoon krijgt de bevoegdheid om het hele proces te leiden. De werkwijze zal per situatie verschillend zijn, maar het moet steeds de bedoeling zijn dat alle betrokken partijen voldoende ruimte krijgen om hun eigen visie op de situatie te kunnen geven en om hun persoonlijke zorg of vraag te kunnen formuleren. Gemerkt wordt dat het in crisissituaties vaak goed is om een paar dagen na de eerste bijeenkomst opnieuw samen te komen. Na de tweede bijeenkomst van alle betrokken partijen zal de vertrouwenspersoon zijn advies formuleren. Het advies van de vertrouwenspersoon zal eerst besproken worden in het Schoolbestuur en zal er daarna ook door bekrachtigd worden.

 

 

 

 

 

Engagementsverklaring van de ouders

 

Oudercontact

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar wordt er voor iedere klas een klasouderavond georganiseerd door de klasleerkracht. Tijdens die avond deelt de leerkracht onder andere mee wanneer de overige ouderavonden voor haar/zijn klas zullen doorgaan en wanneer er individuele oudergesprekken gepland zijn. Naast deze vaste overlegmomenten zijn er vanzelfsprekend nog andere gesprekken met de leerkrachten, de therapeuten of de directie mogelijk. De ouders verbinden zich ertoe om aanwezig te zijn op de ouderavonden en de individuele gesprekken. Indien ouders om belangrijke redenen niet of laattijdig aanwezig zullen zijn, verwittigen ze de klasleerkracht tijdig.

 

Aanwezigheid op school

De leerlingen komen op tijd en verlaten tijdens de schooluren de school nooit zonder begeleiding. Uitzonderingen dienen voor 15 september schriftelijk aangevraagd te worden via de klasleerkracht. Ouders, klasleerkracht en directie zullen dan samen naar een aanvaardbare oplossing zoeken.

Wanneer leerlingen zonder reden te laat komen, zal de klasleerkracht de ouders hiervan op de hoogte brengen via de schoolagenda.

Vanaf de derde klas gaan de leerlingen zwemmen en schaatsen. De kosten voor deze activiteiten worden verrekend in de maximumfactuur. (zie bijlage 4: kostenplaatje). De zwem- en schaatslessen behoren tot het lessenpakket. Dat betekent dat alle leerlingen deelnemen aan deze activiteiten. Leerlingen die niet kunnen deelnemen dienen een doktersattest te bezorgen aan hun klastitularis. De school voorziet een vervangende activiteit.

Wanneer leerlingen onwettig afwezig zijn of lessen missen door nalatigheid moeten deze worden ingehaald door middel van extra taken of nablijven. De betrokken leerkracht brengt de ouders op de hoogte.

 

Taalengagement

De onderwijstaal op onze school is Nederlands. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Scholen in een LOP-gebied kunnen hierover een akkoord maken in het LOP.

De wederzijdse engagementen die de school en de ouders aangaan in verband met aanwezigheid op oudercontacten, aanwezigheden op school, individuele begeleiding en de houding tegenover de onderwijstaal; Nederlandse taal, worden bevestigd door het ondertekenen van de engagementsverklaring (zie bijlage 6).

 

Inschrijvingen

 

Procedure

De kern van het hele schoolgebeuren is kinderen onderwijzen en opvoeden, is ervoor zorgen dat het goed met hen gaat en dat ze harmonisch kunnen ontwikkelen tot vrije mensen. De Steinerscholen trachten dit te realiseren door de jonge mens aan te spreken als een willend, voelend en denkend wezen.

Ouders die interesse hebben in het pedagogisch project van onze school, worden uitgenodigd voor een kennismaking. Nadien kan een afspraak gemaakt worden voor een aannamegesprek. Gezien het specifieke karakter van het Steineronderwijs stelt onze school een grondige kennismaking op prijs. Na dit gesprek kan het kind worden opgenomen in het aanmeldingsregister. Als een ouder dit register ondertekent, verklaart hij zich tevens akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Hierna kan het kind effectief ingeschreven worden. Alle afspraken in verband met infoavonden, informatie- of kennismakingsgesprekken verlopen via het secretariaat van onze school.

 

Periode

Het LOP (Lokaal Overlegplatform van de stad Antwerpen) waar onze school deel van uitmaakt, bepaalt dat er voor alle scholen voor buitengewoon onderwijs op het grondgebied Antwerpen eenzelfde inschrijvingsperiode en –procedure geldt.

Bij inschrijving in onze school moet de leerling in het bezit zijn van het attest dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs.

 

Weigering

Wanneer aan de voorwaarden voldaan is, kan de school de inschrijvingsaanvraag enkel weigeren op basis van het “volzet” zijn van een type of bij het overschrijden van de maximale schoolcapaciteit.

Wij hanteren de volgende maxima:

type basisaanbod: maximum 90 leerlingen

type 9: maximum 25 leerlingen

type 2: maximum 38 leerlingen

maximale schoolcapaciteit: 135 leerlingen

Alleen na overleg en mits toestemming van het Lokaal-Overleg-Platform Antwerpen kan er van deze maxima afgeweken worden. In dat geval kunnen ouders hun kind aanmelden voor een wachtlijst. Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

 

Klachtenprocedure

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk bij onenigheid over de niet-inschrijving van de leerling.

 

Leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en dus wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

 

Organisatie leerlingengroepen

Na eventueel overleg met ouders en CLB is het de school die beslist in welke leerlingengroep een kind terechtkomt.

 

Zittenblijven

Het is de school die beslist of een kind een klas moet overdoen. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daarop volgende schooljaar voor uw kind zijn. Mocht het zo zijn dat uw kind niet kan overgaan naar de volgende klas dan wordt u tijdig uitgenodigd om kennis te nemen van deze beslissing. In het getuigschrift wordt  de beslissing van de klassenraad gemotiveerd. Tegen deze beslissing van de klassenraad kunt u als ouder verzet aantekenen. (Zie onderdeel beroepsprocedure.)

 

Medicatie op school

Als een leerling medicatie moet nemen tijdens de schooluren dient u hiervoor het medicatie-formulier  te laten invullen door een arts of u bezorgt een doktersvoorschrift hiervoor aan de klasleerkracht. De correcte naam van de medicatie, de dosering en het tijdstip van inname moeten steeds aangegeven zijn door de arts. Alleen dan mogen wij op school de medicatie toedienen. Ook hiervoor ontvangt u de nodige formulieren bij het begin van het schooljaar.

Op school wordt er slechts in uitzonderlijke gevallen medicatie toegediend. Elke ouder ontvangt een lijst met de “medicatie“ die op school voorradig is en bij kleine ongelukjes kan toegediend worden. U dient deze lijst ingevuld en getekend terug te bezorgen aan de school.

Bij een ongeluk worden de eerste zorgen op school toegediend. Er wordt doktershulp ingeroepen of de leerling wordt naar een ziekenhuis overgebracht. De school verwittigt de ouders zo snel mogelijk.

 

Afwezigheden

 

De reglementering i.v.m. afwezigheden van leerlingen is zeer streng. U vindt in bijlage 3 de officiële tekst van het departement onderwijs. Gelieve deze aandachtig te lezen.

 

Afwezigheid wegens ziekte

Dit wordt gemeld aan het schoolsecretariaat voor 09u00.

Wanneer een leerling ziek wordt tijdens de schooluren blijft hij/zij in principe op school. Alleen na ruggespraak met de ouders kan de school beslissen om de leerling zelfstandig naar huis te laten gaan. Uiteraard kunnen ouders een zieke leerling op school komen ophalen.

Bij ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders (verkrijgbaar op het secretariaat van de school). Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Is een leerling meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. (zie bijlage 3: wettelijke bepalingen i.v.m. ziekte en afwezigheid)

 

Andere afwezigheden

Het verplichte ziektebriefje om afwezigheden te wettigen voor of na de schoolvakanties (luxeverzuim), is niet langer vereist. Deze afwezigheden worden behandeld als andere afwezigheden.

Opmerking: wanneer men op school vaststelt dat een leerling luizen heeft, zullen de ouders hiervan op de hoogte gebracht worden. U dient thuis onmiddellijk met een behandeling te starten. Toegang tot de school kan worden geweigerd indien dit niet wordt opgevolgd.

 

Problematische afwezigheden

Wanneer een leerling meer dan vijf (!) halve dagen ongewettigd afwezigheid is, spreekt men van “problematische afwezigheid”. In dit geval is de school verplicht dit te melden aan het CLB. Er zal een procedure opgestart worden. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

Schooluitstappen

 

Eendaagse uitstappen

Behoren tot het gewone schoolprogramma, er is geen aparte toestemming vereist.

 

Meerdaagse uitstappen

Worden door de leerkrachten vooraf schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Deze hebben het recht van weigering en moeten dit maximum één week na de aankondiging aan de school melden, zo niet zullen de kosten van de activiteit aan de ouders aangerekend worden.

De school gaat er van uit dat een kind mag deelnemen aan de uitstap wanneer de ouders geen tegenbericht geven. Niet deelnemen staat gelijk met naar school komen.

 

Rapporten en getuigschrift

 

Rapport

Naast de tussentijdse evaluaties die u krijgt tijdens individuele gesprekken ontvangt u in januari en op het einde van het schooljaar het getuigschrift of rapport. In dit getuigschrift vindt u een algemeen beeld van de vorderingen die uw kind het voorbije schooljaar maakte. De verschillende vakken worden geëvalueerd, sterke en minder sterke punten worden duidelijk omschreven. Indien uw kind tijdens het schooljaar individuele therapie kreeg, vindt u ook daarvan een korte evaluatie in dit getuigschrift.

In het getuigschrift wordt het besluit van de klassenraad meegedeeld.

 

Getuigschrift na de zesde klas

De school kan voor leerlingen die de eindtermen van het regulier basisonderwijs halen een getuigschrift aanvragen bij het departement onderwijs. Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zullen de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte en zijn mogelijkheden en kansen in het vervolgonderwijs een rol spelen. Het departement onderwijs onderzoekt of de eindtermen behaald werden en of ze al dan niet een getuigschrift toewijzen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag van de getuigschriftenlijst.

Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing van de klassenraad kunnen zij daartegen ingaan.

 

Beroepsprocedure

Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 

 • Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs een overleg aan bij de directeur.
 • Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 • Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 • De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
 • Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
 • Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
 • Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
 • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 • De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
 • De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
 • De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
 • Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

Inzagerecht van ouders

 

Ouders hebben recht op inzage in het dossier dat de school over de onderwijsloopbaan van hun kind bewaard. Zij kunnen hierover ook toelichtingen vragen. Daarnaast hebben ouders recht op een kopie van deze gegevens indien zij dat wensen. Wanneer zij van deze rechten (inzage-, toelichtings- of kopijrecht) gebruik willen maken, richten zij zich tot de directie van de school.

De ouders en alle betrokkenen dienen met een eventuele kopie van deze gegevens zorgvuldig om te gaan. Zo dient iedere kopie persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden. De kopie mag niet verspreid noch publiek gemaakt worden en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

Als dit leerlingendossier gegevens van een derde persoon zou bevatten en volledige inzage  door de ouders afbreuk zou doen aan het recht van deze derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer dan wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek of gedeeltelijke inzage of rapportage.

 

Onderwijs aan huis

 

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Dit recht vervalt als het kind in een preventorium of in een ziekenhuis verblijft waar onderwijs type 5 onderwezen wordt.

 

Orde- en tuchtmaatregelen

 

Ordemaatregelen

Maatregelen bij schending van de leefregels (‘straffen’) kunnen worden genomen door alle leerkrachten en medewerkers. De straf moet een pedagogische werking hebben en in redelijke verhouding staan tot het ‘vergrijp’. Een goede straf draagt de mogelijkheid in zich dat het kind innerlijk kan beleven dat de door hem verbroken orde weer geheeld kan worden. Hiertegen kunnen ouders niet in beroep gaan. Ouders die vragen hebben bij een straf kunnen contact opnemen met de betrokken leerkracht of medewerker. Dit betekent echter geen opschorting van de uit te voeren straf. Een schorsing van maximaal twee lestijden kan als ordemaatregel gehanteerd worden (bijv. een leerling met een opdracht in een andere klas plaatsen, een extra taak laten verrichten tijdens een speeltijd in de zorgklas). Bij een schorsing van meer dan twee lestijden worden de ouders op voorhand op de hoogte gebracht.

 

Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel nemen.

 

Mogelijke tuchtmaatregelen

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen
 • een definitieve uitsluiting

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

 • In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
 • De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

 • De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 • De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
 • Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 • Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

 

Opvang in de school
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. Het kind is in dat geval gewettigd afwezig.

 

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. Het kind is in dat geval gewettigd afwezig.

 

Beroepsprocedures

 

Tegen tuchtmaatregel: tijdelijke uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 • Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.
 • Deze komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.
 • Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
 • De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Tegen tuchtmaatregel: definitieve uitsluiting

 • Binnen vijf (werk)dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
 • Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
  • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
  • Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
 • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
  • De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten te termijn van tien dagen op. De ouders worden op de hoogte gebracht over wie de leden van de beroepscommissie zijn.
  • De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
  • De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

 • Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

De beroepscommissie bestaat uit :  Internen: Marian Bertels, Kris Loots,  Reyhan Bali (reserve Kristel Bongers)

Externen: Floris Bekkers, Ietje Visser, Manou De Smet, (reserve Samira Azeroual)

De directie van de school is aanwezig maar is niet stemgerechtigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Kalender

 

september 2018 oktober 2018 november 2018
1 Z 1 M 1 D herfstvakantie
2 Z 2 D 2 V herfstvakantie
3 M 3 W 3 Z herfstvakantie
4 D 4 D Nationale lerarendag 4 Z herfstvakantie
5 W 5 V 5 M
6 D 6 Z 6 D
7 V 7 Z 7 W
8 Z 8 M 8 D
9 Z 9 D 9 V Sint Maartensfeest
10 M 10 W 10 Z
11 D 11 D Raad van bestuur 11 Z
12 W 12 V 12 M  
13 D Ouderavond 13 Z Klusdag 13 D  
14 V 14 Z 14 W
15 Z 15 M 15 D
16 Z 16 D 16 V
17 M 17 W 17 Z
18 D 18 D Ouderraad/schoolraad 18 Z
19 W 19 V 19 M
20 D Buitendag 20 Z 20 D
21 V 21 Z 21 W
22 Z 22 M 22 D Buitendag
23 Z 23 D 23 V
24 M 24 W 24 Z
25 D 25 D Ind. oudergesprekken 25 Z
26 W 26 V 26 M
27 D Michaëlsfeest 27 Z herfstvakantie 27 D
28 V Facultatieve verlofdag 28 Z herfstvakantie 28 W Ped.studiedag
29 Z 29 M herfstvakantie 29 D
30 Z 30 D herfstvakantie 30 V
31 W herfstvakantie

 

 

 december 2018  januari 2019  februari 2019
1 Z 1 D kerstvakantie 1 V Lichtmis
2 Z 2 W kerstvakantie 2 Z
3 M Adventstuin 3 D kerstvakantie 3 Z
4 D 4 V kerstvakantie 4 M Facultatieve verlofdag
5 W 5 Z kerstvakantie 5 D
6 D Sint /RVB 6 Z kerstvakantie 6 W
7 V 7 M 7 D Raad van bestuur
8 Z 8 D 8 V
9 Z 9 W 9 Z
10 M Advent 10 D Nieuwjaarsreceptie 10 Z
11 D 11 V 11 M
12 W 12 Z 12 D
13 D 13 Z 13 W
14 V 14 M 14 D
15 Z 15 D 15 V
16 Z 16 W 16 Z
17 M Advent 17 D 17 Z
18 D 18 V 18 M
19 W 19 Z 19 D
20 D 20 Z 20 W
21 V Kerstfeest 21 M 21 D
22 Z kerstvakantie 22 D 22 V Opening nieuwbouw
23 Z kerstvakantie 23 W 23 Z
24 M kerstvakantie 24 D 24 Z
25 D kerstvakantie 25 V 25 M
26 W kerstvakantie 26 Z 26 D
27 D kerstvakantie 27 Z 27 W
28 V kerstvakantie 28 M 28 D Carnaval
29 Z kerstvakantie 29 D
30 Z kerstvakantie 30 W
31 M kerstvakantie 31 D Ouderraad/schoolraad

 

 

 

 

 maart 2019  april 2019  mei 2019
1 V 1 M 1 W Dag van de arbeid
2 Z krokusvakantie 2 D 2 D
3 Z krokusvakantie 3 W 3 V
4 M krokusvakantie 4 D Palmpasenfeest 4 Z Lentefeest
5 D krokusvakantie 5 V 5 Z
6 W krokusvakantie 6 Z paasvakantie 6 M
7 D krokusvakantie 7 Z paasvakantie 7 D
8 V krokusvakantie 8 M paasvakantie 8 W
9 Z krokusvakantie 9 D paasvakantie 9 D
10 Z krokusvakantie 10 W paasvakantie 10 V
11 M 11 D paasvakantie 11 Z
12 D 12 V paasvakantie 12 Z
13 W 13 Z paasvakantie 13 M
14 D 14 Z paasvakantie 14 D
15 V 15 M paasvakantie 15 W
16 Z 16 D paasvakantie 16 D Buitendag /AV
17 Z 17 W paasvakantie 17 V
18 M 18 D paasvakantie 18 Z
19 D 19 V paasvakantie 19 Z
20 W 20 Z paasvakantie 20 M
21 D Buitendag 21 Z Pasen 21 D
22 V 22 M paasvakantie 22 W
23 Z 23 D 23 D
24 Z 24 W 24 V
25 M 25 D 25 Z
26 D 26 V 26 Z
27 W 27 Z 27 M
28 D Raad van bestuur 28 Z 28 D
29 V 29 M 29 W
30 Z Klusdag 30 D 30 D hemelvaartverlof
31 Z 31 V hemelvaartverlof

 

 

 

 

 juni 2019  juli 2019  augustus 2018
1 Z hemelvaartverlof 1 M 1 D
2 Z hemelvaartverlof 2 D 2 V
3 M 3 W 3 Z
4 D 4 D 4 Z
5 W 5 V 5 M
6 D Ind.oudergesprekken 6 Z 6 D
7 V Pinksterfeest 7 Z 7 W
8 Z pinksterverlof 8 M 8 D
9 Z pinksterverlof 9 D 9 V
10 M pinksterverlof 10 W 10 Z
11 D 11 D 11 Z
12 W 12 V 12 M
13 D Raad van bestuur 13 Z 13 D
14 V 14 Z 14 W
15 Z 15 M 15 D
16 Z 16 D 16 V
17 M 17 W 17 Z
18 D 18 D 18 Z
19 W 19 V 19 M
20 D Sint Jan, Ouderraad/schoolraad 20 Z 20 D
21 V 21 Z 21 W
22 Z 22 M 22 D
23 Z 23 D 23 V
24 M 24 W 24 Z
25 D 25 D 25 Z
26 W 26 V 26 M
27 D 27 Z 27 D
28 V 28 Z 28 W
29 Z 29 M 29 D
30 Z 30 D 30 V
31 W 31 Z

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Het VCLB

 

 

 

 

 

 

 

 

VCLB DE WISSEL ANTWERPEN – CAMPUS Zuid

Leopoldlei 96

2660 Hoboken

 

 

Tel          03 216 29 38

Mail        info@vclbdewisselantwerpen.be

Website  www.vclbdewisselantwerpen.be

 

Toegankelijk voor publiek :

. van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12 en van 13u tot 16u

. maandagavond tot 18u

 

Sluitingperiodes:

·          tijdens de wettelijke feestdagen

·          tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend (zie website)

·          tijdens de paasvakantie

·          Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

·          als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

·          als je kind moeite heeft met leren;

·          voor hulp bij studie- en beroepskeuze;

·          als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam… ;

·          als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;

·          met vragen over inentingen.

Een deel van wat we doen is verplicht.
Je kind moet naar het CLB…·          op medisch onderzoek;

·          als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);

·          voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

·          om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

·          bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Op onderzoek: het medisch consult tijdens het schooljaar 18-19

·          1ste kleuterklas 3 jaar
·          2de kleuterklas 4 jaar
·          1ste lagere school 6 jaar
·          6de lagere school 11 jaar
·          1ste secundair 12 jaar
·          3de secundair 14 jaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. De meeste onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. In het buitengewoon onderwijs en ook in de centra voor leren en werken of een erkende vorming is dat op leeftijden. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen Welke inentingen kan je krijgen?
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.

Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.

·         1ste lagere school 6 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
·         5de lagere school 10 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
·         1ste secundair 12 jaar Baarmoederhalskanker 2 x (enkel meisjes)
·         3de secundair 14 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtsositie minderjarigen’.

De CLB-medewerker kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding.  Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier.

 

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven.  Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

 

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of (indien van toepassing) een kopie van het verslag tot toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst.  Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op onze website.

 

 

 

 

Bijlage 3: Wettelijke bepalingen i.v.m. ziekte en afwezigheden

 

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

 

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende. Uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Uw kind kan enkel in de volgende situaties gewettigd afwezig zijn:

 

Bij ziekte

 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een consultatie zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

 

U verwittigt de school zo vlug mogelijk, liefst telefonisch, en u bezorgt zo vlug mogelijk een medisch attest.

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

 

 • het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloedverwant of aanverwant van uw kind
 • Het bijwonen van een familieraad
 • De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank)
 • Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum)
 • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..)
 • Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

 

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6).

 

Afwezigheden mits toestemming van de directeur

 

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn om volgende redenen:

 • Wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen
 • Voor actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 5 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar)
 • In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden om persoonlijke redenen.

Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

Afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit:
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;
c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen.
Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht.

 • deelname aan time-out-projecten. Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording voor de afwezigheid aan de school bezorgen.

Opgelet

afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

 

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

 

Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

 

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Behoort u tot deze categorie dan verbindt u zich er door de  inschrijving van uw kind in een school toe, net als de andere ouders, ervoor te zorgen dat uw kind elke schooldag op school aanwezig zal zijn (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).

Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.

 

Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.

 

Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is.

 

 

Bijlage 4: Kostenplaatje           KOSTEN – PLANNING – BLO schooljaar 2018-2019

 

Onderstaand overzicht geeft een kostenraming, zodat u als ouder op voorhand weet wat er in de school gefactureerd wordt, waarvoor dit dient en wanneer dit gebeurt in de loop van het jaar.

We verwachten van de ouders dat onderstaande kosten aan de school terugbetaald worden. Wanneer de schoolkosten te zwaar doorwegen op het gezinsbudget, kan er met de directie een spreidingsplan besproken worden.

 

Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te beperken , wordt er  heel wat materiaal door de school zelf aangekocht : schrijfgerief, schriften, passer , lat, gom, kaften, kleurpotloden….

Daarnaast werd er voor de leerlingen van alle lagere scholen door het ministerie van onderwijs een maximumfactuur van 85 euro opgesteld; dit bedrag dient om het zwemmen, het schaatsen , de kooklessen, daguitstappen, jaarfeesten….  te bekostigen.  Deze 85 euro dekt niet volledig de kosten die aan deze activiteiten verbonden zijn, de rest wordt door de school gedragen. Deze 85 euro zal in drie facturen worden opgesplitst.

Daarnaast werd er ook een maximum-factuur opgesteld voor meerdaagse uitstappen : 425 euro voor de volledige duur in het lager onderwijs.

De klasleerkracht zal u op de eerste klasavond vertellen of uw kind op meerdaagse uitstap gaat en u ook inlichten over de kostprijs daarvan.

 

Algemeen

 

Een studietoelage kan aangevraagd worden voor leerlingen van BLO en BuSO; voorwaarde voor het bekomen van deze toelage is o.a. dat het inkomen niet boven een bepaalde grens ligt, die ondermeer afhankelijk is van het aantal personen ten laste. Aanvraagformulieren kan je op de school bekomen.

 

Voor BLO en BuSO wordt door de school een terugbetaling aangevraagd van de vervoerkosten van en naar de school. De Dienst – Leerlingenvervoer onderzoekt op basis van de leerlingenlijst of wij voor u de dichtstbijzijnde school zijn in het “vrij niet-confessioneel onderwijs”. Na goedkeuring door de Dienst Leerlingenvervoer wordt de toelage in 2 fasen aangevraagd: in januari voor september-december en eind juni voor de periode januari-juni. De toelage wordt circa 2 à 3 maanden later uitbetaald aan de betrokken ouders.

Opgelet :  leerlingen die gebruik maken van het collectief busvervoer, hebben geen recht op deze toelage.

 

Verhoogde kinderbijslag: sommige leerlingen komen in aanmerking voor een verhoogde kinderbijslag. De procedure begint via een schriftelijke aanvraag  aan het kinderbijslagfonds. Ontvangen medische documenten dienen ingevuld door de behandelende (huis)arts en teruggestuurd naar de kinderbijslagkas. Nadien wordt het kind opgeroepen voor een onderzoek en volgt de beslissing of men al dan niet in aanmerking komt. De controle-arts vraagt meestal recente gegevens op aan het CLB. Meer informatie kan je inwinnen bij CLB of andere doorverwijzende instantie.

 

Middagwacht : Er zal per kind 0,5 euro aangerekend worden voor de middagwacht (tussen 12u35 en 13u35). Per week betekent dit voor elk kind dat tijdens de middag op school blijft 2 euro. De afrekening zal samen gebeuren met de nawachtfactuur (5x per jaar).

 

Voor – en nawacht: De voorwacht ( tussen 7u30 en 8u30 ’s ochtends) en de nawacht ( vanaf een kwartier na het einde van de lessen) zijn betalend .Er wordt genoteerd wie er in de voor- of nawacht blijft. De betaling gebeurt op het eind van een periode na ontvangst van een rekening (5x per jaar).

De voorwacht bedraag 1 euro per half uur.

Voor de nawacht :

 • op woensdag: wanneer uw kind afgehaald wordt
  • tussen 12u45 en 13u30 : 1,50 euro
  • tussen 13u30 en 14u : 2 euro
 • op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag: wanneer uw kind wordt afgehaald
  • tussen 15u30 en 16u00 : 1 euro
  • tussen 16u00 en 16u30 : 2 euro
  • tussen 16u30 en 17u00 : 3 euro
  • tussen 17u00 en 17u30 : 4 euro
  • tussen 17u30 en 18u00 : 5 euro                             o.z!

Voor het laattijdig afhalen van uw zoon/dochter wordt een boete van 5 euro aangerekend.

 

Extra muros activiteiten zoals schoolreizen en uitstappen worden via de klasleraren geregeld. Verschillende ziekenkassen (en werkgevers) geven een tegemoetkoming voor ‘bosklassen’. De voorwaarden kunnen nogal verschillen. Vraag dit even na bij uw ziekenkas en werkgever.

 

Procedure-afspraken: de facturen worden met de vrijdagpost meegegeven.

Ps: ouders, voor wie het betalen van de schoolkosten te zwaar doorweegt op het gezinsbudget, kunnen met de directie een spreidingsplan afspreken (maandelijkse betalingen).

 

Bijlage 5: vergoeding materiaal bij verlies of opzettelijke beschadiging

 

 • gom € 1,00
 • geodriehoek € 1,00
 • nietjesmachine € 6,00
 • passer € 8,00
 • perforator € 6,00
 • rekenmachine €10,00
 • slijper € 2,00
 • stylo € 1,00
 • lijmstift € 1,00
 • meetlat € 1,00
 • schaar € 5,00
 • ringmap € 3,00
 • pen € 8,00
 • filia doos € 5,00
 • kleurpotlood € 1,00
 • blokje/staafje € 1,00
 • ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6:           Engagementsverklaring:

 

Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en de ouders aangaan.  Het gaat over engagementen in verband met aanwezigheid op oudercontacten, aanwezigheden op school, individuele begeleiding en de houding tegenover de onderwijstaal; Nederlandse taal.

Oudercontact:

We organiseren 3 keer per jaar een oudercontact op school. Één klassikale met de start van het schooljaar en 2 met een evaluatie.  We verwachten dat de ouders zich engageren om bij deze momenten aanwezig te zijn.

Voldoende aanwezigheid:

De ouders engageren zich ervoor om te zorgen dat de leerling tijdig op school is of dat ze ons tijdig contacteert als de leerling  niet  aanwezig kan zijn.

De school engageert zich om samen met de opvoeders/ouders te zoeken naar oplossingen bij problematische afwezigheden.

Individuele begeleiding:

We engageren ons om in overleg met de ouders een individuele begeleiding uit te werken. We informeren de ouders duidelijk wat we kunnen aanbieden en wat de school van de ouders verwacht en omgedraaid.

We verwachten dat de ouders ingaan op onze vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele begeleiding die de school aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. We verwachten dat de ouders bij vragen contact opnemen met de school.

Engagement in de onderwijstaal:

Onze school respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk om goed te communiceren met de ouders (tolken indien nodig). We verwachten een positief engagement ten opzichte van de Nederlandse taal.

 

Naam leerling:……………………………………………………………………

 

Voor de ouders:                                                         Voor de school:

 

Datum:

 

Naam + handtekening

Bijlage 7:                       Privacyverklaring

Inhoudsopgave

Privacyverklaring. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Parcivalschool

INLEIDING – WEBSITES.

 1. GDPR, WAT IS HET EIGENLIJK.
 2. DOELSTELLING..

!      In deze eerste mededeling over GDPR krijgen ouders, leerlingen en personeel informatie over ons beleid via deze privacyverkaring.

 1. Wie zal in de school ervoor zorgen dat alle gegevens volgens de geldende voorschriften worden verwerkt?.
 2. i) Dataregister – verwerkingsregister De school heeft altijd zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan en zal dit blijven doen. Om dit te waarborgen zal via een register duidelijk in kaart worden gebracht welke data we bewaren, wie toegang heeft tot deze gegevens en met en met welke partijen we deze data delen.
 3. ii) De gegevensautoriteit De school zal er voor zorgen dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy gewaarborgd wordt.

Privacyverklaring leerling(en) en ouders.

1 Verantwoordelijken..

2 Verwerkingen..

2.1 Verwerkingsdoeleinden.

2.2 Verwerkte leerlingengegevens. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3 Verwerkte oudergegevens. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4 Ontvangers.

2.5 Verwerkers. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.6 Voorwaarden. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3 Rechten inzake privacy. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.1 Rechten uitoefenen. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.2 Gerechtvaardigd belang. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

 

 

 

INLEIDING – WEBSITES                                                                                                                                                                                                                              

 1. GDPR, WAT IS HET EIGENLIJK
 • “GDPR” is de afkorting van “General Data Protection Regulation”.

De officiële benaming ervan in België is “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort tot AVG.  De afkorting GDPR wordt echter algemeen gebruikt, daarom wordt ze ook in dit document gebruikt.

Wanneer je in de pers of in de literatuur de term “AVG” tegenkomt, dan weet je dat daarmee “GPPR” wordt bedoeld.

 

 • De GDPR is een dwingende verordening van de Europese Unie m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Ze is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. In België is de toezichthoudende autoriteit de

 

 1. DOELSTELLING
 • Europa wil met de GDPR natuurlijke personen beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van hun Dit is een belangrijk element in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wat een grondrecht is.
  De Parcivalschool hecht veel belang aan de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers die betrokken zijn bij de dagelijkse werking van de school.
  Onze school verwerkt dan ook uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van onze opdracht als school. We zullen dit ook steeds doen op rechtmatige en transparante basis.
   
 • In deze eerste mededeling over GDPR krijgen ouders, leerlingen en personeel informatie over ons beleid via deze privacyverklaring.

 

 1. Wie zal in de school ervoor zorgen dat alle gegevens volgens de geldende voorschriften worden verwerkt?
 • In onze school zal in elke vestigingsplaats een verantwoordelijke worden aangeduid: lokaal aanspreekpunt GDRP.
 • Deze medewerker zal de contactpersoon zijn voor de school met ouders, personeelsleden en andere betrokken partijen. Het is de persoon die eveneens bij klachten namens het bestuur van de school als vertegenwoordiger toelichting kan geven aan de toezichthouder vanwege de privacy commissie.
  1. Dataregister – verwerkingsregister
   De school heeft altijd zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan en zal dit blijven doen. Om dit te waarborgen zal via een register duidelijk in kaart worden gebracht welke data we bewaren, wie toegang heeft tot deze gegevens en met en met welke partijen we deze data delen. 
  2. De gegevensautoriteitDe school zal er voor zorgen dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy gewaarborgd wordt.

Daarbij volgt de school de richtlijnen van de GEGEVENSBESCHERMINGAUTORITEIT

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

De gegevensbeschermingautoriteit stelde ook een website in gebruik met info en aanbevelingen voor leerlingen, ouders en scholen.

https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/privacy-op-school

Hier staat beschreven wat precies in het leerlingendossier mag opgenomen worden
https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/privacy-op-school/het-leerlingendossier

En verder de richtlijnen inzake

·  Foto’s en filmpjes op school
·  Camera’s op school
·  GSM en smartphone op school
·  Controle op alcohol & drugs
·  Nieuwe gadgets op school
·  Het adres van de leerkracht
·  Mijn leerling, mijn facebookvriend?
·  Klasreünie
·  Rekrutering van nieuwe leerlingen

Het beleid van de school m.b.t. de hierboven 9 beschreven thema ‘s zal door de school in het schoolreglement worden opgenomen.

Info hierover kan je terugvinden op:  www.ikbeslis.be

Privacyverklaring leerling(en) en ouders

 

Naar aanleiding van de nieuwe regels inzake Informatieveiligheid en privacy, willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Op Parcivalschool worden er aanspreekpunten informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren zullen zijn  via privacy@parcivalschool.be.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van de Parcivalschool kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de Federatie van Steinerscholen.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op de Parcivalschool verwerken wij leerlingengegevens voor volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;
 • public relations;
 • toezicht op telecommunicatie;

 

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Parcivalschool is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   met i.h.b.(in het bijzonder)  voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden (voor inbraakpreventie)

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om je kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Parcivalschool is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

 

2.4 Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • de scholengemeenschap Basis en Secundair ontvangen je administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

 

2.5 Verwerkers

Op de Parcivalschool worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 • Informat
 • docento
 • MyIdewe (preventie en bescherming op het werk)

 

2.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op de Parcivalschool kan je raadplegen www.parcivalschool.be à privacy

Of viaprivacy@parcivalschool.be

 

 

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

Je kan je  steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van je er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die de school van je heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan jouw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord gaat met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve je intern te richten tot privacy@parcivalschool.be

Bij een geschil of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens:

https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie;
 • de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

 

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op de Parcivalschool worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 

 

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op de Parcivalschool te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer[1];
 • gezondheidsgegevens[2];
 • afbeeldingen (voor public relations);
 • contactgegevens (voor direct marketing).

[1] De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

[2] De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.