Gebruikersovereenkomst

Gebruikers- en privacy voorwaarden Meld je aan
Secundair Onderwijs

 

Gebruikersovereenkomst

Beste ouder

Als u uw kind aanmeldt via deze website gaat u akkoord met alle toepassingen, acties en beslissingen van de school die daarbij horen. Deze leest u in onderstaande gebruikersovereenkomst en privacyverklaring. Deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn in overeenstemming met het aanmeldingsdossier van de school, zoals gemeld aan de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Als u wil dat wij uw gegevens verwerken, kan u zich hiertegen verzetten via het e-mailadres van de school. Houd er wel rekening mee dat wij u dan de gevraagde dienst – het verwerken van de aanmelding van uw kind – niet kunnen verstrekken.

Het instemmen met deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn noodzakelijk om de aanmelding te kunnen starten.

 

Gegevensverwerking in het kader van de aanmeldingen voor onze school.

Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. Onze school werkt hiervoor met een individueel digitaal aanmeldingssysteem.

Uw persoonsgegevens worden door onze school verwerkt in het kader van de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021, op basis van het algemeen belang dat haar is toegekend.

De school werkt samen met ‘Obiwebs’ als verwerker om deze diensten te kunnen verlenen. Daartoe sloot de school een dienstverlenings- en verwerkingsovereenkomst af met Obiwebs.

 

 

Privacyverklaring.

 

Welke informatie van uw gezin zit in het aanmeldingsregister ?

In het aanmeldingsregister komt de informatie:

 • Die u bij het aanmelden invult: de naam van de ouder en het kind, het domicilieadres, het rijksregisternummer van het kind, wie het kind heeft aangemeld, contactgegevens van de ouders, informatie over het verslag buitengewoon onderwijs

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over u of uw kind.

Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is opgenomen, inzien en verbeteren?
U kunt uw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode via mail naar de school of via de helpdesk.

Maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.
Van september tot december van 9 tot 12.30 uur.
Jaarlijks gesloten van 15 juli tot 15 augustus en tijdens kerstvakantie.

Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)

e-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

 

Waarvoor worden de gegevens van uw kind en uw gezin gebruikt ?

 • Op individueel niveau worden de gegevens van uw kind gebruikt voor:
  • de rangordening van uw kind en de toewijzing in de school ;
  • om u op de hoogte te brengen van het resultaat van uw aanmelding ;
  • om uw kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat u dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven ;
  • om voor uw kind het recht op een plaats in de school te vrijwaren, mocht er aanvankelijk geen plaats zijn en er later toch nog een plaats vrijkomt.
 • Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van de aanmeldingssoftware te evalueren.
 • Uw contactgegevens kunnen ook gebruikt worden voor gerelateerde zaken, zoals de bevraging in het kader van een tevredenheidsmeting bij ouders over de aanmeldingsprocedure.

Wie kan welke gegevens van uw kind en uw gezinssituatie inzien ?

 • De school, de personen die het aanmeldingsregister beheren en/of de helpdesk voor ouders en scholen bemannen.
 • De personen betrokken bij de evaluatie van de aanmeldingsprocedure. Indien hier externe personen (onderzoekers) bij betrokken zijn dan is hun inzage beperkt tot geanonimiseerde gegevens. Dat wil zeggen dat zij het rijksregisternummer, de naam en het adres van het kind en van de aanmeldende persoon of de contactgegevens van de aanmeldende persoon niet kunnen zien.

 

 

Hoe worden de gegevens van uw gezin gecontroleerd?

De controle bestaat uit twee delen:

 • Voor het toewijzen van de plaatsen, volgens de ordeningscriteria (5% chronologie en 95% toeval van het aantal vrije plaatsen) van standaarddossier A zoals gemeld bij de Commissie inzake leerlingenrechten, gebeurt de volgende noodzakelijke controle:
  • volledigheid: werden alle velden ingevuld ;

Deze controle is noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om de aanmelder te contacteren en het dossier te vervolledigen of te corrigeren. Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een dossier nooit aangepast.

 • Controle door de school bij inschrijving: wanneer u en uw kind zich gaan inschrijven in de school na een aanmelding, kan de school controleren of de ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan u volgende documenten meebrengen bij inschrijving:
  • identiteitsbewijs van uw kind ;
  • verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (indien van toepassing).

Wanneer een school bij inschrijving vaststelt dat de ingevulde gegevens niet correct zijn, kan uw recht op inschrijving vervallen. Vul daarom alle gegevens eerlijk in.

U bent als ouder verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van alle noodzakelijke gegevens.

Hoe gebeurt de ordening en toewijzing van alle aangemelde leerlingen?

De ordening en toewijzing van de aangemelde leerlingen gebeurt volgens standaarddossier A (5% van de vrije plaatsen wordt toegekend op chronologie, 95% van de vrije plaatsen wordt toegekend op toeval).

Indien u geen e-mailadres opgaf, ontvangt u nadien het resultaat per brief. Deze wordt verzonden naar het adres dat u opgaf.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Na afloop van het schooljaar, waarop de aanmeldingen betrekking hebben, wordt alle informatie verwijderd uit het operationeel systeem. De school bewaart wat decretaal verplicht is.

In het kader van onderzoek en beleidsopvolging in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure kunnen geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens gebruikt worden.

Indien deze gegevens zouden worden gekoppeld of gedeeld met andere partijen, dan gebeurt dit enkel nadat hiervoor een protocol wordt afgesloten tussen de betrokken instanties, zoals bedoeld in artikel 8 van het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2018.

 

Waar kan u terecht met vragen over deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring?